Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 65-МИ
Лъки, 27.10.2023

ОТНОСНО: Реда за предаване от СИК на ОИК Лъки на сгрешен протокол в следствие на допуснати грешки от естество, което не позволява реално да бъдат установени резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 2 и чл. 433 от Изборния кодекс, в изпълнение на  Решение № 1180-МИ от 24.09.2019г. на Централна избирателна комисия,

Общинска избирателна комисия Лъки,

Р Е Ш И:

 1. Ако при попълването на формуляр на протокол от страна на СИК бъде допусната грешка от естество, което не позволява реално да бъдат установени резултатите от гласуването секционната избирателна комисия надписва сгрешения протокол с надпис "сгрешен" и протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия.
 2. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
 3. При наличие на факти по т.1 от настоящото решение СИК връща на ОИК сгрешения протокол, като фабричният номер на сгрешения протокол се сверява с номера вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал.4. В този случай СИК получава нов протокол от ОИК. Това обстоятелство се описва в протокол за предаването и приемането, в който се вписва фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия.
 4. Ако при приемане и обработка на секционните протоколи, Общинска избирателна комисия Лъки установи, че фабричният номер на представен протокол не съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от тримата приносители на протокола, в ОИК Лъки се събира цялата СИК и заедно с Общинска избирателна комисия Лъки извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии.
 5. При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 88-МИ от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с решение на ОИК неин член предава на СИК новия формуляр на секционен протокол.
 6. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в ОИК.
 7. Общинската избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация.
 8. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 88-МИ от изборните книжа) за ОИК и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се предават от ОИК на общинската администрация в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 87, ал. 1, т. 33 ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 ИК, се съхраняват в помещенията, определени от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 27.10.2023 в 17:15 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 05.11.2023

  относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • № 77-МИ / 03.11.2023

  относно: Утвърждаване на замени в състава на членовете на секционно избирателните комисии на територията на община Лъки за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 05 ноември 2023 година

 • № 76-МИ / 31.10.2023

  относно: ОТНОСНО: Определяне на членове от ОИК Лъки, които да получат изработените и подлежащи на доставка хартиени бюлетини, да подписват приемателно – предавателни протоколи и да получават всички необходими книжа и материали, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове II тур на 05 ноември 2023 година.

всички решения