Общинска избирателна комисия Лъки


РЕШЕНИЕ
№ 57-МИ
Лъки, 25.10.2019

ОТНОСНО: Реда за предаване от СИК на ОИК Лъки на сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 433 от Изборния кодекс, в изпълнение на  Решение № 1180-МИ от 24.09.2019г. на Централна избирателна комисия,

Общинска избирателна комисия Лъки,

Р Е Ш И:

 1. Ако при попълването на формуляр на протокол от страна на СИК бъде допусната грешка, секционната избирателна комисия унищожава сгрешения протокол с надпис "сгрешен" и протоколът се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия. Същата връща на ОИК сгрешения протокол, когато предава протокола с резултатите от гласуването, като фабричният номер на сгрешения протокол се сверява с номера вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал.4. В този случай СИК получава нов протокол от ОИК. Това обстоятелство се описва в протокол за предаването и приемането, в който се вписва фабричният номер на новия протокол. Протоколът за предаването и приемането се подписва от всички членове на секционната избирателна комисия.
 2. Ако при приемане и обработка на секционните протоколи, Общинска избирателна комисия Лъки установи, че фабричният номер на представен протокол не съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от тримата приносители на протокола, в ОИК Лъки се събира цялата СИК и заедно с Общинска избирателна комисия Лъки извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии.
 3. За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК и определеният с настоящото решение член на ОИК Лъки подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 88-МИ от изборните книжа.
 4. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в Общинска избирателна комисия Лъки.
 5. Общинска избирателна комисия Лъки изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т. 10 от Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК.
 6. Определя Председателя на ОИК Лъки да приема сгрешен протокол (Приложение № 89-МИ и/или Приложение № 90-МИ) и предава нов протокол с приемо-предавателен протокол (Приложение № 88-МИ) от изборните книжа на СИК. След получаване на сгрешения протокол Председателя на ОИК Лъки предава на СИК новия формуляр на секционен протокол.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Марияна Йорданова Радкова

Секретар: Ваня Кирилова Куцева

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:38 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 20.11.2019

  относно: Одобряване образци на декларации съгласно чл.35, ал.3 във връзка с ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ и параграф 67, ал.7 ПЗР на ЗПКОНПИ

 • № 77-МИ / 20.11.2019

  относно: Предаване архива на ОИК-Лъки с документацията от провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година и от произвеждане на изборите за кмет на община Лъки – II – ри тур на 03.11.2019г. на Общинска администрация - Лъки

 • № 76-МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне единната номерация на издаваните от Общинска избирателна комисия – Лъки удостоверения на избраните кмет на община Лъки и общински съветници в община Лъки.

всички решения